Plan PixX International


Profitez des appels vers l’international aux tarifs avantageux avec le plan international de Mobilis

Plan International Validité Prix DA
Plan 250 07 jrs 250
Plan 500 15jrs 500
Plan 1000 30jrs 1000


Europe Fixe Tarifs Europe fixe Europe Mobile Tarifs Europe Mobile
France Suède 10 DA/TTC France Suède 18.5 DA/TTC
Espagne Portugal 10 DA/TTC Espagne Luxembourg 18.5 DA/TTC
Turquie Pays bas 10 DA/TTC Turquie Pays bas 18.5 DA/TTC
Grèce Hongrie 10 DA/TTC Grèce Hongrie 18.5 DA/TTC
Royaume-Uni République tchèque 10 DA/TTC Royaume-Uni République tchèque 18.5 DA/TTC
Allemagne Luxembourg 10 DA/TTC Danemark Malte 18.5 DA/TTC
Italie Danemark 10 DA/TTC Danemark Malte 18.5 DA/TTC
Suisse Malte 10 DA/TTC

Afrique Tarifs Afrique Moyen orient Tarifs Moyen orient
Guinée Cameroun 68 DA/TTC Arabie saoudite 24 DA/TTC
Liberia Togo 68 DA/TTC Emirat 24 DA/TTC
Burkina Gabon 68 DA/TTC Syrie 24 DA/TTC
Lybie Sierra Léone 68 DA/TTC Jordanie 24 DA/TTC
Mali Niger 55 DA/TTC
Côte d’ivoire 55 DA/TTC

Asie Tarifs Asie Autres Pays Tarifs Autres Pays
China South Korea 14 DA/TTC USA 17 DA/TTC
Hong Kong Taiwan 14 DA/TTC Canada 17 DA/TTC
India Thailand 14 DA/TTC Maroc 60 DA/TTC